Bitcoin KasĂ­na

BitcoinovĂ© kasĂ­na – metĂłdy vkladov

Bitcoin je inovatĂ­vna mena digitĂĄlneho veku, ktorĂĄ poskytuje hráčom bezpečnĂœ a jednoduchĂœ spĂŽsob, ako dostaĆ„ svoje peniaze na, resp. z hráčskeho kasĂ­novĂ©ho Ășčtu. VzhÄŸadom k obrovskĂœm vĂœhodĂĄm bitcoinov, počet online kasĂ­n, ktorĂ© ponĂșkajĂș bitcoiny, ako spĂŽsob platby, rastie pomerne rĂœchlo. NiĆŸĆĄie nĂĄjdete ĂșplnĂœ zoznam vĆĄetkĂœch kasĂ­n umoĆŸĆˆujĂșcich tĂșto formu platby.

KasĂ­na prijĂ­majĂșce bitcoinovĂ© vklady

Čo sĂș bitcoinovĂ© kasĂ­na?

BitcoinovĂ© kasĂ­na sĂș vĆĄetky online kasĂ­na, ktorĂ© ponĂșkajĂș bitcoiny ako spĂŽsob platby. Bitcoin (BTC) je digitĂĄlna krypto-mena, ktorĂĄ sa v poslednĂœch rokoch stala veÄŸmi populĂĄrnou. Je to podobnĂ© tradičnĂœm menĂĄm, naprĂ­klad americkĂ©mu dolĂĄru, euru alebo britskej libre, pretoĆŸe bitcoin nemĂĄ centrĂĄlnu banku a je dostupnĂœ len na tzv. peer-to-peer trhu. Bitcoiny sa preto mĂŽĆŸu prevĂĄdzaĆ„ medzi uĆŸĂ­vateÄŸmi len prostrednĂ­ctvom bitcoinovĂœch adries, čo je rad čísel a pĂ­smen, ktorĂ© sa pohybujĂș od 27 do 34 znakov.

PĂŽvodne existovali kasĂ­na, v ktorĂœch bolo moĆŸnĂ© platiĆ„ len formou Bitcoinu. v SĂșčasnosti sĂș na trhu aj takĂ©, ktorĂ© popri vkladoch cez bitcoiny umoĆŸĆˆujĂș aj inĂ© metĂłdy vkladov a vĂœberov. SĂș to takzvanĂ© hybridnĂ© kasĂ­na. VĂ€ÄĆĄina z nich prijĂ­ma vklady prostrednĂ­ctvom bitcoinu a umoĆŸĆˆuje vyberaĆ„ vĂœbery spÀƄ na prĂ­sluĆĄnĂș bitcoinovĂș adresu. AvĆĄak pri vklade je nevyhnutnĂ© peƈaĆŸnĂ© prostriedky konvertovaĆ„ na tradičnĂș menu.

Bitcoin Casinos

Ako získaƄ bitcoiny?

NĂĄjdite si renomovanĂ© miesto na nĂĄkup bitcoinov. NajjednoduchĆĄou voÄŸbou by bola zavedenĂĄ vĂœmennĂĄ sluĆŸba ako Bitstamp, BTC-e alebo Kraken. NajčastejĆĄie pouĆŸĂ­vanĂœm spĂŽsobom zĂ­skania bitcoinov je bankovĂœ prevod (napr. SEPA, ACH alebo bankovĂœm prevodom). ExistujĂș vĆĄak niektorĂ© sluĆŸby, ktorĂ© ponĂșkajĂș aj inĂ© metĂłdy, akĂœmi sĂș naprĂ­klad regionĂĄlne platobnĂ© poukĂĄĆŸky, elektronickĂ© peƈaĆŸenky alebo dokonca kreditnĂ© karty.

AkonĂĄhle si zvolĂ­te miesto a vyberiete si spĂŽsob platby, budete mĂŽcĆ„ si kĂșpiĆ„ bitcoiny. Prevody sa zvyčajne uskutočƈujĂș okamĆŸite a za sĂșčasnĂœch trhovĂœch sadzieb. VĂœmena bude zvyčajne vyĆŸadovaĆ„ veÄŸmi malĂș provĂ­ziu, ktorĂĄ je zanedbateÄŸnĂĄ v porovnanĂ­ s vĂ€ÄĆĄinou poplatkov pri platbe cez e-peƈaĆŸenky.

Ako vkladaĆ„ bitcoiny na svoj Ășčet v kasĂ­ne?

Po registrĂĄcii dostanete svoju bitcoinovĂș adresu, ktorĂș budete musieĆ„ pouĆŸiĆ„, keď sa rozhodnete vykonaĆ„ transakcie s online kasĂ­nom. Vkladanie peƈazĂ­ do vĂĄĆĄho kasĂ­novĂ©ho Ășčtu je okamĆŸitĂ© a prakticky bezplatnĂ©. MusĂ­te len čakaĆ„ na transakciu, ktorĂĄ bude potvrdenĂĄ blockchainom, ktorĂœ takmer vĆŸdy trvĂĄ menej ako hodinu. Po prĂ­chode finančnĂœch prostriedkov do vĂĄĆĄho hráčskeho Ășčtu mĂŽĆŸete začaĆ„ hraĆ„. Nezabudnite si vĆĄak dĂĄvaĆ„ pozor na rĂŽzne propagačnĂ© akcie, teda či platia rovnako pre Bitcoiny ako pre tradičnĂ© transakcie. KaĆŸdĂ© online kasĂ­no mĂĄ svoje vlastnĂ© kasĂ­novĂ© bonusy a darčeky, ktorĂ© mĂŽĆŸu zvĂœĆĄiĆ„ vaĆĄe ĆĄance na vĂœhru.

Ako vyplatiĆ„ svoje vĂœhry?

Keď sa rozhodnete nechaĆ„ si vyplatiĆ„ svoju vĂœhru z bitcoinov, jednoducho poĆĄlite svoju vĂœhru na adresu vĂœmennej sluĆŸby. Budete musieĆ„ predaĆ„ svoje bitcoiny a poĆŸiadaĆ„ o bankovĂœ prevod alebo inĂœ spĂŽsob vĂœberu. Ak by ste vĆĄak radĆĄej drĆŸali bitcoiny, odporĂșčame vĂĄm stiahnuĆ„ si vlastnĂș bezplatnĂș bitcoinovĂș peƈaĆŸenku a chrĂĄniĆ„ ju heslom. Len je potrebnĂ© si uvedomiĆ„, ĆŸe ceny bitcoinu v poslednej dobe značne kolĂ­ĆĄu.

AkĂ© sĂș vĂœhody hrania s bitcoinmi?

DĂŽvod, prečo bitcoinovĂ© kasĂ­na zaznamenali rozmach v priemysle online hazardnĂœch hier, je veÄŸmi jednoduchĂœ – ponĂșkajĂș totiĆŸ mnoĆŸstvo vĂœhod:
Po prvĂ©, spracovanie platieb je Ășplne bezpečnĂ©, jednoduchĂ© a bezplatnĂ©. MnohĂ© renomovanĂ© kasĂ­na pokrĂœvajĂș samotnĂ© spracovateÄŸskĂ© poplatky pri obchodovanĂ­ s tradičnĂœmi menami, ale na neregulovanĂœch trhoch, ako naprĂ­klad v USA, hráči platia v niektorĂœch prĂ­padoch poplatky aĆŸ do vĂœĆĄky 10 % svojich vĂœhier.

Pri hranĂ­ s bitcoinmi vĆĄak nie sĂș ĆŸiadne poplatky za spracovanie, čo ĆĄetrĂ­ peniaze pre kasĂ­na aj hráčov. ĎalĆĄou vĂœhodou je skutočnosĆ„, ĆŸe bitcoin nie je viazanĂœ na ĆŸiadnu vlĂĄdu ani banku. FinančnĂ© prostriedky nemĂŽĆŸu byĆ„ zabavenĂ© alebo zmrazenĂ© takĂœm spĂŽsobom, akĂœm mĂŽĆŸu byĆ„ zabavenĂ© alebo zmrazenĂ© prostriedky v tradičnej mene, nachĂĄdzajĂșce sa na bankovĂœch Ășčtoch. To nie je veÄŸkĂœ problĂ©m pre tĂœch, ktorĂ­ ĆŸijĂș na legĂĄlnych, regulovanĂœch trhoch s hazardnĂœmi hrami online, ale pre neregulovanĂ© trhy, toto je veÄŸmi dĂŽleĆŸitĂœ aspekt.

Nie je naprĂ­klad nepravdepodobnĂ©, ĆŸe by americkĂ­ hráči mali svoje finančnĂ© prostriedky zmrazenĂ©. UĆŸĂ­vatelia bitcoinu majĂș ĂșplnĂș kontrolu nad svojimi finančnĂœmi prostriedkami, takĆŸe sa takĂ©to situĂĄcie nemĂŽĆŸu staĆ„. Anonymita pri hazardnĂœch online hrĂĄch je tieĆŸ skvelou vĂœhodou. VĂ€ÄĆĄina bitcoinovĂœch kasĂ­n poĆŸaduje iba e-mailovĂș adresu hráča na Ășčely obnovenia hesla. PrevaĆŸnĂĄ vĂ€ÄĆĄina neĆŸiada o osobnĂ© informĂĄcie, ako je vaĆĄe meno a adresa.

Hry v bitcoinovĂœch kasĂ­nach

BitcoinovĂ© kasĂ­na ponĂșkajĂș rovnakĂ© hry ako tradičnĂ© online kasĂ­na. Či uĆŸ ste milovnĂ­kom online automatov, alebo viac fanĂșĆĄikom stolovĂœch hier, nemusĂ­te sa obĂĄvaĆ„. V bitcoinovĂœch kasĂ­na si budete mĂŽcĆ„ vybraĆ„ z mnoĆŸstva hier.
Pri bitcoinovĂœch kasĂ­nach je častĂ©, ĆŸe vychĂĄdzajĂș zo zĂĄsady preukĂĄzania spravodlivĂ©ho hrania, ako revolučnĂ©ho spĂŽsobu určovania fair play. KaĆŸdĂĄ hra vypočíta preukĂĄzateÄŸnĂș spravodlivosĆ„ inak, ale koncepcia sa stĂĄva rozĆĄĂ­renou vo vĂ€ÄĆĄine hlavnĂœch bitcoinovĂœch kasĂ­nach. Hráči si tak mĂŽĆŸu overiĆ„, či je hra preukĂĄzateÄŸne spravodlivĂĄ zadanĂ­m identifikačnĂœch čísel stĂĄvok a ďalĆĄĂ­ch informĂĄciĂ­, ktorĂ© sa lĂ­ĆĄia v zĂĄvislosti od lokality.